Opšti uslovi prodaje

Opšte uslove prodaje privrednog društva ALIAXIS SERBIA d.o.o. Niš možete preuzeti klikom na sledeći link: OPŠTI USLOVI PRODAJE (PDF)

NAPOMENA: Opšti uslovi prodaje se primenjuju na sve isporuke koje nisu ugovorene posebnim Ugovorom o kupoprodaji izmedju Aliaxis-a i kupca.  Ne primenjuju se na Ugovore o kupoprodaji robe koji su aktivni, Ugovore o isporukama robe po JN, ostale Ugovore o prodaji već se u takvim slučajevima primenjuju odredbe važećeg Ugovora.

 

 

1 PRIMENA

1.1 U ovom dokumentu su navedeni opšti uslovi prodaje (u daljem tekstu OUP) privrednog društva ALIAXIS SERBIA d.o.o. Niš, Čamurlijski put bb, 18211 Niš, Srbija, PIB 100619988, MBR 06562914 (u daljem tekstu „prodavac“) sa drugim pravnim licima (u daljem tekstu „kupac“), uslovi ponuda i zaključenja ugovora, plaćanja, rokova isporuke, garancije i ostali opšti uslovi.

1.2 Ovi opšti uslovi prodaje primenjuju se na svaku isporuku robe i/ili usluga kupcu i isti su objavljeni na internet stranici prodavca (http://www.aliaxis-ui.rs/) o čemu se kupac obaveštava prilikom slanja ponude od strane prodavca, u slučaju da izmedju prodavca i kupca nije zaključen ugovor o kupoprodaji. Kao rezultat toga, prihvatanje ponude prodavca od strane kupca ili slanje narudžbenice kupca prodavcu podrazumeva potpuno i bezrezervno prihvatanje svih OUP od strane kupca, što važi i za sve buduće porudžbine i isporuke.

1.3 Pre prve narudžbine kupac je u obavezi da se detaljno upozna sa navodima OUP i proveri da li postoji nova verzija OUP objavljena na internet strani prodavca (poslednja verzija naznačena u tekstu). Kada kupac prihvati ponudu prodavca ili prodavcu pošalje naružbenicu, prodavac smatra da je kupac pročitao sve navode OUP i da iste prihvata u potpunosti.

2 PONUDA I PORUDŽBINA

2.1 Kupac je u obavezi da prilikom slanja upita prodavcu navede specifikaciju robe ili usluga, količinu, tehničke zahteve, potrebne sertifikate i odobrenja, kao i ostale zahteve koji omogućavaju prodavcu da sačini ispravnu i odgovarajuću ponudu. Na osnovu dostavljenog upita kupca emailom, faksom ili telefonom, prodavac će kupcu dostaviti ponudu koja može da se odnosi na jednu ili više isporuka (u daljem tekstu: “ponuda”) a koja je bazirana na upitu kupca. Predračun se takođe smatra ponudom.
2.2 Kupac je u obavezi da detaljno proveri dobijenu ponudu. U slučaju da kupac ima eventualne primedbe na ponudu u obavezi je da o njima obavesti prodavca pre njenog prihvatanja (posebno u delu datih količina, jediničnih cena, rokova isporuke, specifikacije robe ili usluga, načina plaćanja, tehničkih karakteristika ponudjene robe, raspoloživih sertifikata i odobrenja, eventualnih računskih grešaka itd). U suprotnom, ako to ne uradi, ponuda se smatra prihvaćenom i nikakvo osporavanje u budućnosti neće biti uzeto u obzir a eventualni dodatni zahtevi će biti predmet raspoloživosti i navedeni u dodatnoj posebnoj ponudi. Ponuda na koju je kupac dao primedbe više ne obavezuje prodavca, i on će u slučaju prihvatanja tih primedbi dati novu ili izmenjenu ponudu.

2.3 Kupac prihvata ponudu na jedan od sledećih načina: (1) uplatom avansa naznačenog u ponudi na račun prodavca, (2) vraćanjem prodavcu overene i potpisane ponude sa tekstom „ponuda prihvaćena“, ili (3) dostavljanjem porudžbine u pisanoj formi (putem faksa, pošte, e-maila), u roku koji je predviđen na ponudi.

2.4 Količina, kvalitet, opis i specifikacije robe ili usluga biće one koje su navedene u prihvaćenoj ponudi.

2.5 Svaka izmena ili otkazivanje porudžbine koju zatraži kupac biće razmotrene samo u slučaju da su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi: (i) ako prodavac primi obaveštenje u pisanoj formi (fax, e-mail ili sl.), (ii) u roku od dva (2) radna dana od prihvatanja ponude i (iii) ukoliko roba još nije poručena od dobavljača. Prodavac po svom nahođenju može da pristane ili ne pristane na tražene izmene poružbine u svim slučajevima.

2.6 Porudžbinu zaključuje kupac u svoje ime i ona se ne može preneti na treće lice bez pismene saglasnosti prodavca.

3 ISPORUKA

3.1 Isporuka se vrši ili u prodajnom objektu prodavca, u prostorijama kupca ili u prostorijama trećeg lica a po zahtevu kupca koji je naveden u upitu, u zavisnosti od toga šta je ugovoreno, tako što se roba stavlja na raspolaganje kupcu ili bilo kojem trećem licu koje odredi kupac, uključujući prevoznika kojeg angažuje kupac. Sve isporuke se vrše u skladu sa Incoterms 2020. Kupac je dužan da preuzme isporučenu robu bez odlaganja. U slučaju da kupac bez opravdanog razloga ne preuzme robu ni nakon što ga prodavac pismeno na to pozove (faxom, emaiom ili sl.) biće dužan da prodavcu nadoknadi sve troškove koji se jave kao posledica nepreuzimanja robe (troškovi prevoza, skladištenja, prepakivanja, nadzora i sl.), kao i ugovornu kaznu u visini od 0,5% od vrednosti robe za svaki dan kašnjenja, a najviše 10% od ukupne vrednosti robe. Ako kupac ne preuzme robu u roku od 20 dana od dana prihvatanja ponude prodavac ima pravo da po svom izboru preda robu u sudski depozit ili javno skladište o trošku kupca čime će se smatrati da je izvršena obaveza isporuke robe ili da raskine ugovor o prodaji.
3.2 Prodavac nije u obavezi da izvrši ugovorenu isporuku robe ukoliko kupac kasni sa svojim obavezama plaćanja prema prodavcu, bez obzira na iznos u kašnjenju, uzrok kašnjenja ili dostavljanja ugovorenih sredstava za obezbeđenje plaćanja.
3.3 Prodavac je izričito ovlašćen da vrši parcijalne isporuke.
3.4 Ukoliko drugačije nije izričito ugovoreno, kupac je upoznat i prihvata da rokovi isporuke, i kada su pomenuti u ponudi, predstavljaju samo indikativne rokove, te da konačni rok isporuke zavisi od mogućnosti snabdevanja, proizvodnje i transporta. Prodavac je dužan da preduzme sve razumne mere da isporuči robu u indikativnom roku isporuke, ali neće biti odgovoran ukoliko isporuka bude odložena zbog okolnosti koje ne zavise direktno ili indirektno od prodavca.
3.5 Prelazak bilo kakvih rizika na kupca, a posebno rizika od oštećenja ili gubitka robe, vrši se isporukom robe, kao što je određeno u članu 3.1

4 PRIGOVORI

4.1 Kupac je dužan da prilikom prijema pregleda robu bez odlaganja. Kupac će pregledati robu u prisustvu predstavnika prodavca ili prevoznika kojeg angažuje prodavac. U slučaju da se utvrde kvantativni ili kvalitativni nedostaci dužan je da o tome odmah sačini zapisnik sa predstavnikom prodavca ili prevoznikom, a ukoliko tom pregledu nije prisustvovao predstavnik prodavca, da bez odlaganja o tome obaveti prodavca pismeno, pod pretnjom gubitka prava.

4.2 Kupac mora obavestiti prodavca pismeno o svim vidljivim nedostacima u svim slučajevima odmah i čim se otkriju, a najkasnije u roku od 7 dana od isporuke robe ako se ti nedostaci nisu mogli utvrditi prilikom isporuke. Ukoliko kupac to ne učini smatraće se da je isporučena roba saobrazna zahtevanim i ugovorenim specifikacijama i isporučena bez nedostataka.

4.3 Ako je ugradnja proizvoda u toku i kupac primeti nedostatak, ona se mora odmah prekinuti u istom momentu kada je primećen nedostatak, inače kupac gubi pravo na prigovor.

4.4 Kupac takođe treba da dostavi sve dokaze u vezi sa činjenicama na kojima zasniva svoj prigovor, a prodavac zadržava pravo da izvrši, direktno ili indirektno, bilo kakvu kontrolu ili inspekciju kako bi utvrdio da li postoji nedostatak i da li je prodavac za njega odgovoran, a kupac je dužan da mu omogući pristup robi.

4.5 Roba se ne može vratiti ili uništiti bez prethodne pismene saglasnosti prodavca.

4.6 Kada prodavac utvrdi da postoji opravdani nedostatak, kupac može samo da traži da prodavac zameni neispravnu robu ili da isporuči robu koja nedostaje pod istim uslovima koji važe za predmetnu isporuku, dok je bilo koji drugi oblik kompenzacije isključen. Prodavac po svom nahođenju može da izda knjižno odobrenje u vrednosti robe sa utvrdjenim opravdanim nedostatkom.

4.7 Prigovori, bez obzira da li su aktivni ili rešeni, ne oslobađaju kupca njegovih obaveza da izvši plaćanje na ugovoren način i u ugovorenom roku.

5 GARANCIJA I ODGOVORNOST

5.1 Svi prigovori kupca koje se odnose na bilo kakav skriveni nedostatak moraju biti podneti pismeno (faxom, e-mailom, poštom ili sl.), pod uslovom ako se nedostatak otkrije u roku od 6 meseci od isporuke robe, ako drugačije nije ugovoreno. Ako prodavac utvrdi da postoji nedostatak u isporučenoj robi, može je po svom izboru zameniti ili nadoknaditi vrednost robe koja ima nedostatak. Prodavac ima pravo da umanji vrednost nadoknade uzimajući u obzir vreme u kojem je taj proizvod korišćen.

5.2 Prodavca ne obavezuju bilo kakve garancije za robu koje daje i oglašava proizvođač, osim ako on takvu garanciju nije pismeno potvrdio kupcu. Za ostvarivanje prava po takvim garancijama kupac se mora obratiti direktno njenom davaocu.

5.3 Prodavac neće razmatrati prigovore za robu koja je prodata kao roba nižeg ili smanjenog kvaliteta ili kao oštećena ili prodata „u viđenom stanju“.

5.4 Prodavac neće snositi odgovornost prema kupcu ako roba nije adekvatno izabrana od strane kupca za određenu svrhu, ili se ne koristi, sladišti i/ili održava u skladu sa preporukama proizvođača i prodavca, ili se ne koristi u skladu sa standardima dobre prakse.

5.5 Prodavac neće snositi odgovornost za bilo kakvu indirektnu ili nematerijalnu štetu.

5.6 Odgovornost prodavca za eventualno nastalu štetu je ograničena najviše do ugovorene vrednosti robe za koju je utvrđen nedostatak, bez PDV.

6 CENA

6.1 Cena je određena ponudom i data je jedinično, u RSD, po specifikaciji, uz pripadajući iznos PDV.

6.2 U slučaju da dodje do promene srednjeg kursa EUR do dana plaćanja od stane kupca u odnosu na srednji kurs EUR na dan dostavljanja ponude u iznosu većem od 3%, kupac prihvata da mu prodavac dostavi knjižno odobrenje/zaduženje u visini te promene, obračunato po specifikaciji iz ponude. Bilo kakva promena cene koja proistekne iz pravnih i/ili zakonskih izmena i dopuna postojećih propisa (porezi bilo koje prirode, promena cena transporta i slično) odmah se primenjuje na fakturi ako do nje dođe pre isporuke proizvoda kupcu.

6.3 Ukoliko nije drugačije navedeno u ponudi, bilo koja promena cena odobrena od strane prodavca primenjivaće se samo na porudžbinu na koju se promena odnosi.

6.4 Prodavac zadržava pravo da u izuzetnim okolnostima, u slučaju iznenadne promene na tržištu repromaterijala ili iznenadne promene cena od strane proizvodjača prema prodavcu, kupcu dostavi obrazloženje i nove utvrdjene cene za robu koja nije isporučena po aktivnoj ugovorenoj isporuci. Kupac ima pravo da povećanje cena prihvati ili odbije. U slučaju da kupac ne prihvati predloženo povećanje cene do koga je došlo bez direktnog uticaja prodavca smatra se da kupac odustaje od daljih isporuka, čime se ugovorene a nerealizovane isporuke proglašavaju ništavnim odnosno ne obavezuju prodavca da ih realizuje.

7 FAKTURISANJE

7.1 Prodavac ispostavlja kupcu račun/otpremnicu za svaku isporuku. Kupac prihvata mogućnost dostave parcijalnih računa u slučaju isporuka u fazama.

7.2 Prodavac ima pravo naplatiti kupcu bilo koju dodatnu uslugu nastalu po zahtevu kupca ili neizvršavanjem ugovorenih obaveza kupca, koja je u vezi sa robom i koja podrazumeva dodatne troškove.

8 USLOVI PLAĆANJA

8.1 Uslovi plaćanja su navedeni u ponudi i čine sastavni deo ponude.

8.2 Prodavac može da zahteva od kupca da plati robu avansno, u celosti ili delimično. Ako prodavac zahteva delimično avansno plaćanje, takvo plaćanje ima pravnu prirodu kapare, koja će biti uračunata u kupoprodajnu cenu.

8.3 Ukoliko Prodavac odobrava kupcu plaćanje na odloženo, u celosti ili delimično, može da zahteva od kupca da dostavi sredstva obezbeđenja plaćanja (menice, menička ovlašćenja i potvrdu regostracije menica). Takva sredstva obezbeđenja plaćanja biće važeća samo ako su izdata bezuslovno, na prvi poziv i bez prava prigovora, u sladu sa važećim propisima, i koja su potpisana, overena i registrovana od strane ovlašćenih lica kupca.

8.4 Prodavac nije u obavezi da održava uslove plaćanja koji su ranije bili odobreni kupcu i ima pravo promene uslova plaćanja po svakoj ponudi koju dostavlja kupcu.

8.5 Ako prodaja podrazumeva jednu ili više isporuka, neizvršenje novčanih obaveza za samo jednu od tih isporuka ili odbijanje da se prihvati račun daje pravo prodavcu da jednostrano raskine ugovor ili otkaže ugovor u pogledu daljih ugovorenih isporuka.

8.6 Svako neizvršenje novčanih obaveza u određenom i ugovorenom roku daje pravo prodavcu:
8.6.1 da zahteva od kupca plaćanje svih postojećih obaveza koje kupac duguje prodavcu odjednom, uključujući one koje su prvobitno imale kasniji ugovoreni datum dospeća;
8.6.2 da zahteva od kupca plaćanje zatezne kamate za period od datuma plaćanja naznačenog na fakturi, koja je jednaka stopi kamate određene važećim zakonom;
8.6.3 da obustavi svaku isporuku koja još uvek nije završena, u kom slučaju isporuke neće ponovo početi dok se ne isplate svi dospeli iznosi i kamate za kašnjenje;
8.6.4 da raskine ugovor ili otkaže ugovor u pogledu daljih isporuka;
8.6.5 da uplate koje su izvršene od strane kupca budu iskorišćene prvo za plaćanje ugovorne kazne (ako postoji), a tek onda za glavni dug;
8.6.6 da zahteva plaćanje naknade za kašnjenje u plaćanju u iznosu od 100.000 RSD po neplaćenom računu, ako plaćanje nije izvršeno u rokovima koji su određeni važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

8.7 Ako prodavac u slučaju bilo kakvog kašnjenja od strane kupca obustavi izvršenje porudžbina i/ili isporuka koje su u toku dok kupac ne isplati iznos koji duguje prodavcu, kupac ne može tužiti prodavca za obeštećenje ili kaznu za kašnjenje u isporuci koje je posledica te suspenzije porudžbine ili isporuke.

8.8 U slučaju da kupac zapadne u blokadu tekućih računa ili se njegovo finansijsko stanje pogorša u toj meri da to po opravdanom mišljenju prodavca može da ugrozi izvršavanje obaveza u okviru kreditnog limita koji mu prodavac već odobrio, prodavac zadržava pravo da obustavi ili otkaže isporuku porudžbina koje su u toku. Prodavac tom slučaju može zahtevati i dodatna sredstva obezbeđenja plaćanja ili plaćanje unapred, te da obustavi isporuku porudžbina koje su u toku dok se ne dobiju tražena sredstva obezbeđenja.

8.9 Plaćanje se uvek vrši na tekući račun prodavca koji je naveden na predračunu ili fakturi, bezgotovinski.

9 DOZVOLJENA ODSTUPANJA

9.1 Kupac je upoznat i prihvata činjenice da postoje dozvoljena odstupanja u proizvodnji, koja mogu da utiču na postojanje razlika od jedne serije proizvoda do druge, da zbog tehnologije proizvodnje i materijala koji se upotrebljavaju za izradu proizvoda može doći do određenih odstupanja u boji, nijansi, širini, dužini ili debljini proizvoda. Takva odstupanja se neće smatrati nedostacima u kvalitetu proizvoda ukoliko se kreću u granicama tolerancije koje su predviđeni važećim standardima ili, ako takvi standardi ne postoje, specifikacijama proizvođača.

10 POVERLJIVOST

10.1 Kupac je dužan da čuva u tajnosti sve specifikacije robe, kao i bilo koje druge podatke, infomacije i dokumente otkrivene u toku pregovora i izvršenja porudžbine, uključujući ugovore, pregovore, podatke, saznanja i druge detalje, i ne sme ih učiniti dostupnim trećim licima.

11 VIŠA SILA

11.1 Ako jedna od ugovornih strana ne bude u stanju da ispuni, potpuno ili delimično, svoje obaveze iz razloga kao što su požari, poplave, zemljotresi, demonstracije i štrajkovi, teroristički akti, blokada, rat, vojne operacije bilo koje vrste, embargo na uvoz/izvoz, vanredna situacija bilo koje vrste, globalni komercijalni poremećaji na tržištu repromaterijala i robe, i sl (u daljem tekstu „Viša sila“), rokovi za ispunjenje se mogu produžiti za vreme trajanja takvih okolnosti i cene mogu biti promenjene.

11.2 Ugovorna strana koja ne bude bila u stanju da ispuni svoje obaveze je dužna da obavesti drugu stranu pismeno kada dodje do okolnosti Više sile ili je ona odgovorna za nastalu štetu. Ako Viša sila traje više od 45 (četrdeset pet) dana, obe strane imaju pravo da jednostrano raskinu ugovor slanjem pismenog obaveštenja. Potvrda izdata od strane Privredne komore (ili organa sa sličnim ovlaščenjima u dotičnoj zemlji) ili proizvodjača robe koju prodavac isporučuje kupcu smatraće se za dovoljan dokaz postojanja gore navedenih okolnosti.

12 BANKROT – STEČAJ – LIKVIDACIJA

12.1 U slučaju likvidacije, dobrovoljne ili prinudne, reorganizacije, bankrota, insolventnosti, moratorijuma, kontrolisanog upravljanja ili suspenzije plaćanja, nagodbi sa poveriocima ili bilo kakvih procedura koje se tiču prava poverilaca kupca, kupac je dužan da odmah obavesti prodavca o tome preporučenim pismom sa povratnicom, a prodavac ima pravo da donese odluku o raskidu ugovora sa kupcem, koja stupa na snagu odmah, kao i da stopira ugovorene isporuke robe.

13 SALVATORNA KLAUZULA

13.1 Ako je bilo koja odredba ovih OUP i/ili ugovora koji je zaključen u skladu sa ovim OUP nevažeća ili neprimenljiva, onda su, koliko je to moguće, sve preostale odredbe OUP i/ili ugovora koje ostaju na snazi obavezujuće za prodavca i kupca, i oni će uložiti sve napore da zamene takve nevažeće odredbe i da primene validnu i/ili primenljivu odredbu, koja odgovara nevažećoj i/ili neprimenljivoj odredbi što je bliže moguće.

14 ODRICANJE

14.1 Nikakvo odricanje ili kašnjenje prodavca da potvrdi svoja prava neće se kasnije tumačiti kao odricanje da se potvrdi isto ili slično pravo ili druga prava u budućnosti.

15 PRIMENA PRAVA I NADLEŽNOST

15.1 Na tumačenje ovih OUP, kao i na sva pitanja koja nisu predviđena ovim OUP primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

15.2 Ako je između Prodavca i kupca zaključen pismeni ugovor o prodaji, odredbe tog ugovora će imati prednost u odnosu na odredbe koje se nalaze u OUP;

15.3 U slučaju ugovora koji imaju elemente inostranosti isključena je primena kolizionih normi, odnosno pravila o izbegavanju sukoba zakona, a Bečka konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. godine se neće primenjivati.

15.4 Svaki spor u vezi sa ovim OUP i/ili ugovornim odnosima između između Prodavca i kupca biće rešen od strane Privrednog suda u Nišu ili drugog stvarno nadležnog suda sa sedištem u Nišu.

Za bliže detalje i eventualna pitanja i pojašnjenja molimo Vas da nas kontaktirate na 018/4532-324

Download